Tambura

Opis projekta

MINERALNA SIROVINA
Tehnički-građevni kamen
LOKACIJA
Općina Fažana, Istarska županija, Hrvatska
POVRŠINA ZAHVATA
38 825 m2
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev promjene granica eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Tambura”, 2019.
Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Tambura” za ekološku mrežu, 2019.
Elaborat o usklađenosti eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Tambura” s prostorno-planskom dokumentacijom, 2019.
Idejni rudarski projekt eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Tambura”, 2018.
OPIS ZAHVATA
Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena “Tambura” nalazi se u južnom dijelu istarskog poluotoka, a udaljeno je oko 3 km od njegove zapadne obale. Površinski kop “Tambura” širok je oko 277 m, a dug oko 184 metara. Najniža točka kopa prije provedbe projektnih rješenja iznosi +80 m n.v. (osnovni plato), a najviša točka kopa iznosi 104 m n.v. što predstavlja visinsku razliku od 24 metra. Opće značajke ležišta su: horizontalan do subhorizontalan položaj slojeva te odsutnost značajnijeg utjecaja tektonike. Subhorizontalnim slojevima je zbog blagog nagiba (oko 5°).