Eksploatacijsko polje arhitektonsko – građevnog kamena „Selca“

Eksploatacijsko polje arhitektonsko – građevnog kamena „Selca“ nalazi se istočnom dijelu otoka Brača, sjeverno od naselja Novo Selo oko 1 km. Eksploatacijsko polje obuhvaća dva ležišta, „ Glave“ i „Glave – zapad“. Teren ležišta „Glave“ i „Glave-zapad“ morfološki je brežuljak na nadmorskim visinama između 235 m n.v. i 270 m n.v. Površina terena je ogoljena, površinski karstificirana uz ponešto makije. Ležište se odlikuje metarskom slojevitosti stijenske mase (ponegdje odvojena pukotinama) te su izmjerene i otvorene slojne plohe koje imaju zalijeganje 60/8.

Rudar projekt - Glave
Rudar projekt - Glave

MINERALNA SIROVINA

Arhitektonsko-građevni kamen

LOKACIJA

Općini Selca, Splitsko – dalmatinska županija, Hrvatska

POVRŠINA ZAHVATA

25 946 000 m2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

  1. Elaborat procjene tržišne vrijednosti rudarskog zahvata „Selca“, ležište Glave i Glave – zapad
  2. Elaborat likvidacijske vrijednosti rudarskog zahvata „Selca“, ležište Glave i Glave – zapad