Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena „Tambura“

Eksploatacijsko polje tehničko-građevnog kamena “Tambura” nalazi se u južnom dijelu istarskog poluotoka, a udaljeno je oko 3 km od njegove zapadne obale. Površinski kop “Tambura” širok je oko 277 m, a dug oko 184 metara. Najniža točka kopa prije provedbe projektnih rješenja iznosi +80 m n.v. (osnovni plato), a najviša točka kopa iznosi 104 m n.v. što predstavlja visinsku razliku od 24 metra. Opće značajke ležišta su: horizontalan do subhorizontalan položaj slojeva te odsutnost značajnijeg utjecaja tektonike. Subhorizontalni slojevi su blagog nagiba (oko 5°).

Tambura - Rudar projekt

Tambura - Rudar projekt

MINERALNA SIROVINA

Tehničko-građevni kamen

LOKACIJA

Općina Fažana, Istarska županija, Hrvatska

POVRŠINA ZAHVATA

38 825 m2

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA:

  1. Idejni projekt za lokacijsku dozvolu zahvata u prostoru unutar eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena „Tambura“
  2. Elaborat ishođenja posebnih uvjeta za lokacijsku dozvolu eksploatacijskog polja „Tambura“
  3. Elaborat o rezervama tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Tambura“ – peta obnova
  4. Studija o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju „Tambura“
  5. Zahtjev promjene granica eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Tambura”
  6. Elaborat prethodne ocjene prihvatljivosti eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Tambura” za ekološku mrežu
  7. Elaborat o usklađenosti eksploatacijskog polja tehničko-građevnog kamena “Tambura” s prostorno-planskom dokumentacijom
  8. Idejni rudarski projekt eksploatacije tehničko-građevnog kamena na eksploatacijskom polju “Tambura”