Usluge

Projektna i tehnička dokumentacija

 • Analiza i primjena relevantnih zakona i normativa iz područja rudarstva za pojedini zahvat
 • Izrada projektne i tehničke dokumentacije u rudarstvu (elaborat o rezervama, projekt istraživanja mineralne sirovine, idejni rudarski projekt, glavni rudarski projekt, dopunski rudarski projekt, pojednostavljeni rudarski projekt)
 • Izrada studija utjecaja na okoliš te elaborata zaštite okoliša u području rudarstva, projekte rekultivacije i prenamjene prostora površinskih i podzemnih kopova nakon prestanka eksploatacije
 • Izrada natječajne dokumentacije za dobivanje odobrenja za istraživanje i istražnog prostora te koncesije za eksploataciju mineralne sirovine, ishođenje usklađenosti zahvata s prostorno planskom dokumentacijom, služnost na zemljišnim česticama,…

Oprema i mehanizacija

 • Prodaja nove rudarske opreme i mehanizacije te građevinske opreme
 • Prodaja rabljene rudarske opreme i mehanizacije te građevinske opreme
 • Prodaja rezervnih dijelova za rudarsku opremu i mehanizaciju
 • Optimizacija postojeće rudarske opreme i mehanizacije
 • Savjetovanje u postupku kupovine nove opreme i povlačenje sredstava iz EU fondova

Istraživanje lokacije

 • Prikupljanje i obrada podataka iz novih istražnih radova, iz postojeće literature, baza podataka i drugih izvora informacija
 • Istraživanje ležišta mineralne sirovine planiranjem istražnih radova i metoda istraživanja te izrada plana i programa istraživačkih radova
 • Pronalazak, istraživanje i procjena ležišta energetskih mineralnih sirovina, mineralne sirovine za industrijsku preradu i proizvodnju građevnog materijala, arhitektonsko-građevnog kamena i mineralne sirovine kovina
 • Planiranje, provedba i nadziranje rudarskih, geotehničkih i geofizičkih istražnih radova u svrhu utvrđivanja rezervi mineralnih sirovina i izvođenja inženjerskih zahvata u tlu i stijeni
 • Analiza i interpretacija rezultata rudarskih i geotehničkih mjerenja i ispitivanja (terenskih i laboratorijskih), istraživanja te izrada izvještaja o potencijalnosti istražnog prostora i/ili ležišta
 • Determinacija geoloških odnosa i geomehaničkih uvjeta ležišta mineralne sirovine i pratećih naslaga te značajki tla i stijena
 • Planiranje, izvođenje i nadziranje istražnih radova u svrhu utvrđivanja potencijala geotermalnih ležišta
 • Izrada projekata i programa inženjerskog istraživanja za potrebe projektiranja, izvođenja i sanacije geotehničkih i rudarskih objekata te sanacije terena

Modeliranje i simulacije

 • Izrada 2D i 3D modela ležišta i pratećih naslaga u složenim geološkim uvjetima te izrada, analiza i proračuna modelskih simulacija ležišta
 • Izrada Izvješća o provedenim simulacijama ležišta te izrada smjernica za istraživanja ili planiranje eksploatacije
 • Numeričko modeliranje i izračun faktora sigurnosti završnih kosina zahvata metodom konačnih elemenata
 • Izrada trodimenzionalnih fotogrametrijskih modela situacije te uklapanje projektnih rješenja u postojeće stanje
 • Izrada proračuna i modelskih simulacija eksploatacije mineralnih sirovina, geotehničkih radova i zaštite okoliša

Projektiranje i analize

 • Izrada projektnih rješenja planiranog zahvata uz analizu, usporedbu i vrednovanje projektnih parametara te predlaganje optimalnog projektnog rješenja
 • Projektiranje svih faza eksploatacije uz vremenski prikaz istih te savjetovanje pri provedbi projektnih rješenja na terenu
 • Proračun i optimizacija projektnih parametara u eksploataciji mineralnih sirovina (strojnog iskopa, bušenja i miniranja, utovara, transporta i odlaganja materijala, oplemenjivanja mineralne sirovine, vjetrenja i odvodnjavanja)
 • Proračun tehnika vjetrenja i odvodnjavanja površinskih i podzemnih kopova
 • Projektiranje i implementacija tehnologija oplemenjivanja metalnih i nemetalnih mineralnih sirovina
 • Primjena analitičkih i numeričkih metoda u razradi i eksploataciji geotermalnih ležišta
 • Planiranje, projektiranje i nadziranje radova u razradi i eksploataciji geotermalnih ležišta

Nadzor i savjetovanje

 • Nadzor nad radovima i razvojem eksploatacije i prerade arhitektonsko-građevnog kamena
 • Koordiniranje faza eksploatacije tehničko-građevnog kamena od miniranja do konačnog proizvoda
 • Nadzor nad izvođenjem strojnog iskopa, utovara, transporta i odlaganja materijala prilikom eksploatacije mineralnih sirovina ili gradnje infrastrukturnih objekata
 • Nadzor nad izvođenjem bušenja i miniranja te vjetrenja i odvodnjavanja u rudarstvu i geotehnici
 • Provedba mjera sigurnosti i zaštite na radu kroz nadzor i provođenje sigurnosti na radu te primjene osobne zaštite na radu
 • Provođenje mjera zaštite okoliša (zraka, tla, površinskih i podzemnih voda) uslijed akcidentnih i regularnih situacija te provođenje mjera tehničke i biološke sanacije rudarskog zahvata
 • Praćenje (monitoring) emisija u okoliš i praćenje stanja (kvalitete) pojedinih sastavnica okoliša uz analizu značajki otpada te nadzor provedbe mjera zaštite okoliša
 • Zaštita okoliša kroz analizu i planiranje provođenja mjera zaštite okoliša uz konstantno unapređivanje istih
 • Analiza tržišnih kretanja proizvoda i usluga, kako radne snage tako i proizvoda, u sektoru rudarstva uz poštivanje ekonomskih načela poslovanja
 • Izrada analitičkih Izvještaja geoprostornih podataka o prirodnim resursima kroz analizu geodetskih i geoloških karata te ostalih geoprostornih podataka
 • Savjetovanje u tehnološkim procesima, postupcima te pri optimizaciji opreme za rudarstvo i građevinarstvo
 • Stručni poslovi rješavanja problematike površinske i podzemne eksploatacije mineralnih sirovina
 • Analiza i organizacija rudarskog zahvata kroz upravljanje tehnološkim procesom, opremom i ljudima
 • Organiziranje i upravljanje tehnološkim procesima i postupcima izradom kompleksnih analiza tehnoloških procesa i postupaka eksploatacije mineralnih sirovina i zaštite okoliša

Za Vaše projekte nudimo kompletna rješenja.

Kontaktirajte nas